• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зорилго

2017-12-04

Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт, нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, бизнес эрхлэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангахад  мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.