• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ

2017-12-04

ЭРҮҮЛ АХУЙН  НЯН СУДЛАЛ, ХИМИ,  УРГАМЛЫН ҮРИЙН ЛАБОРАТОРИЙН

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙДАЛ

Тус лабораторийн сорилтын болон ургамлын үрийн лаборатори нь 1997 оноос хойш 6 дахь удаагаа, нян судлалын лаборатори нь 2003 оноос 5 дахь удаагаа Стандарчилал, хэмжил зүйн газраас “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC17025-2007 стандарт шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, итгэмжлэгдсэний зэрэгцээ шинжилгээний дүнгийн үнэн бодит байдлыг үндэсний түвшинд харьцуулан дүгнэх зорилгоор ур чадварын сорилтын тестэд тогтмол 90-100 хувийн амжилттай оролцож байна.

1. Гэрчилгээний № 50                                                                                                                             

1997 оны 11 дүгээр сарын 28 ны өдрийн 356 тогтоолоор СХТөвийн сорилтын лаборатори хяналтын болон баталгаажуулалтын шинжилгээ  хийхээр 2 жилийн хугацаатай хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамлын үр тарианы чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

2. Гэрчилгээний №076                                                                                                                 

     2003 оны 12 дугаар сарын 25 наас 2 жилийн хугацаагаар СХТөвийн нэгдсэн лабораторийн сорилтын лабораторийг  хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамалын үр, ундны усны чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

3. Гэрчилгээний №076                                                                                                          

        2006 оны 07 дугаар сарын 10 өдрөөс 2 жилийн хугацаатай СХТөвийн нэгдсэн лабораторийн сорилтын лабораторийг  хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны ус, үр тариа чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

4. Гэрчилгээний №07                                                                                                                         

2009 оны 01 дүгээр сарын 01 нээс 2 жилийн хугацаатай СХТөвийн  нэгдсэн лабораторийг хими, нян судлал, ургамалын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн. 2012 оны 01 дугаар сарын 11 өдрийн Стандарчилал, хэмжил зүйн газрын А/11 тоот тушаалын дагуу итгэмжлэлийн эрхээ 2012.01.01- ний өдрөөс СХХ-ийн нэгдсэн лаборатори 3 жилийн хугацаатайгаар хими, нян судлал, ургамлын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

 5. Гэрчилгээний№

МХГ-ын дэргэдэх лаборатори 2015 оны 02 дугаар сарын 18 өдрийн Стандарчилал, хэмжил зүйн газрын А/41 тоот тушаалаар  2015.02.18- ний өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаатайгаар  хими, нян судлал, ургамлын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн ажиллаж байна.

ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ

2019-01-14

ЭРҮҮЛ АХУЙН  НЯН СУДЛАЛ, ХИМИ,  УРГАМЛЫН ҮРИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙДАЛ

        Тус лабораторийн сорилтын болон ургамлын үрийн лаборатори нь 1997 оноос хойш 6 дахь удаагаа, нян судлалын лаборатори нь 2003 оноос 5 дахь удаагаа Стандарчилал, хэмжил зүйн газраас “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC17025-2007 стандарт шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, итгэмжлэгдсэний зэрэгцээ шинжилгээний дүнгийн үнэн бодит байдлыг үндэсний түвшинд харьцуулан дүгнэх зорилгоор ур чадварын сорилтын тестэд тогтмол 90-100 хувийн амжилттай оролцож байна.

1. Гэрчилгээний № 50                                                                                                                             

1997 оны 11 дүгээр сарын 28 ны өдрийн 356 тогтоолоор СХТөвийн сорилтын лаборатори хяналтын болон баталгаажуулалтын шинжилгээ  хийхээр 2 жилийн хугацаатай хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамлын үр тарианы чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

2. Гэрчилгээний №076                                                                                                                 

     2003 оны 12 дугаар сарын 25 наас 2 жилийн хугацаагаар СХТөвийн нэгдсэн лабораторийн сорилтын лабораторийг  хүнсний бүтээгдэхүүн, ургамалын үр, ундны усны чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

3. Гэрчилгээний №076                                                                                                          

        2006 оны 07 дугаар сарын 10 өдрөөс 2 жилийн хугацаатай СХТөвийн нэгдсэн лабораторийн сорилтын лабораторийг  хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны ус, үр тариа чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

4. Гэрчилгээний №07                                                                                                                         

2009 оны 01 дүгээр сарын 01 нээс 2 жилийн хугацаатай СХТөвийн  нэгдсэн лабораторийг хими, нян судлал, ургамалын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн. 2012 оны 01 дугаар сарын 11 өдрийн Стандарчилал, хэмжил зүйн газрын А/11 тоот тушаалын дагуу итгэмжлэлийн эрхээ 2012.01.01- ний өдрөөс СХХ-ийн нэгдсэн лаборатори 3 жилийн хугацаатайгаар хими, нян судлал, ургамлын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн.

 5. Гэрчилгээний№

МХГ-ын дэргэдэх лаборатори 2015 оны 02 дугаар сарын 18 өдрийн Стандарчилал, хэмжил зүйн газрын А/41 тоот тушаалаар  2015.02.18- ний өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаатайгаар  хими, нян судлал, ургамлын үрийн чиглэлээр итгэмжлэгдсэн ажиллаж байна.

6. Гэрчилгээний №TL 06-28 МХГ-ын лаборатори нь ISO/IEC17025-2005( MNSISO/IEC17025;2007) стандартын шаардлагыг хангасан тул 2018.02.15-аас 2020.02.14 хүртэл 2 жилийн хугацаатайгаар хими, нян судлал, ургамлын үрийн чиглэлээр тодорхойлсон хүрээнд итгэмжлэгдэн ажиллаж байна.