• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хуурамч дуудлага, мэдээлэл өгсөн тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар...

2019-09-17