• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-17

МХЕГ-аас ирүүлсэн 01/109 тоот удирдамжийн хүрээнд "Өгөөмөр" мал нядалгааны газарт урьдчиан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай, Хүнсний тухай, Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулиудын хэрэгжилтийг шалган илэрсэн зөрчил дутагдалд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцож эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллалаа.