• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/40 тоот удирдамжийн дагуу Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр шалгалт хийлээ.

2019-09-17

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан “2019 онд Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай ” 2019 оны 01/40 тоот удирдамжийн дагуу Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр шалгалт хийлээ. Шалгалтаар Краны ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлага, мөн шатны ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангахгүй зөрчил илэрсэн 10 тонны 1, 5 тонны 2 ачаа өргөх кран, барилгын ажлын шатны ашиглалт зэрэг зөрчлүүдийг арилгуулахаар түр хугацаагаар үйл ажиллагааг зогсоолоо.