• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах" сэдвээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг Бор-Өндөр суманд цэвэрлэх байгууламж, хог хаягдал зайлуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын ажил олгогч болон 32 ажилтанд зохион байгуул

2019-09-02