• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

2019-05-21