• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СУЛ ОРОН ТОО

2019-04-17

Тус газарт Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын, Авто замын  хяналтын, Мал үржлийн хяналтын, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагчийн 4 сул орон тоо гарсан тул Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох материалыг хүргүүлэв.