• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН

2019-03-12

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАХ

ТАЛААР ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

        Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр Хэрлэн 1-р цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллагсдын эрүүл мэндийг дэмжих мөн хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангуулах талаар дотоод хяналтаараа төлөвлөгдсөн ажлууд нь хугацаандаа хийгдэж байна.