• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ

2019-03-12

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЖ БАЙНА.

         МХЕГ-ын даргын баталсан 01/48 тоот удирдамжийн хүрээнд иргэдийн амь нас, эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Хэнтий ЦТСС-ын эзэмшлийн 6/0.4кВ-ын дэд станц, цахилгаан дамжуулах утас, кабелийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж байна.
         Цаашид хэрэглэгчийн болон нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайн цахилгааны утас, кабель шугам сүлжээний аюулгүй байдлыг хангуулах талаар урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт үргэлжилнэ.