• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

2019-02-27

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн суманд зарлагдсан гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн цехүүдэд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна.