• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сул орон тоо

2018-08-16

Тус газарт Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын, Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын, Автозамын хяналтын улсын байцаагчийн 3 сул орон тоо гарсан тул Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд холбогдох материалыг хүргүүлэв.