• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

01/27

2017-12-05

Сумдын засаг дарга нарт мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01/27 тоот удирдамжинд заагдсан асуудлын хүрээнд “Шинэ жилийн баяр”-ын үеэр хийгдэх урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын чиглэлийг хүргүүллээ.