• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ЗД-ийн захирамж

2017-12-05

Аймгийн ЗД-н захирамжаар Хэрлэн голын Пост-1 дээр МХГ-ын байцаагч нар  хариуцлагатай  жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байна.