• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ажил олгогч та...

2018-09-05

Ажил олгогчоос явуулж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтанд ажилтан хамрагдаж, шалгалт өгч, аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах үүрэгтэй.