• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Согтууруулах ундаа

2017-12-04

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэхэд хяналт тавих аймгийн комиссын даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн 5 эрх сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж / FSI.gov.mn/  саналыг хавсралтаар хүргүүлэв.