• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД...

2018-08-28

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД "ХЭРЛЭН" ГҮҮРНИЙ ПОСТ ДЭЭР МАЛЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН, ГАРАЛ ҮҮСЭЛ, МАЛ ЭМНЭЛЭГ АРИУН ЦЭВРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ЗЭРЭГТ ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.