• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Биндэр сумын Петровис...

2018-05-18

    Хэнтий аймгийн Биндэр суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Петровис ХХК-ийн үйл ажиллагаанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 22/102 тоот удирдамжийн дагуу Хэмжил зүйн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт шалгалт хийж улсын ахлах байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага гарган өгч, мэргэжил аргазүйгээр хангаж ажиллалаа.