• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Баян-Адарга сумын Эрүүл мэндийн...

2018-05-17

    Баян-Адарга сумын Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагчид хамтарсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж байгууллагын сургалтыг 12 ажилтан албан хаагчдад зохион байгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа