• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сумдын нам даралтын зуухнуудын..

2018-05-17

    МХЕГ-ын даргын баталсан 01/103 тоот удирдамжийн дагуу Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга сумдын төсөвт байгууллагуудад ашиглагдаж буй нам даралтын зуухнуудын хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдал гарч буй хаягдал үнсэн санд тандалт судалгаа хийлээ.