• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батширээт сумын гурилан бүтээгдэхүүн..

2018-05-17

          Батширээт сумын гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 2 цехийн үйл ажиллагаанд 1.7.1. кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.