• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Биндэр суманд хяналт шалгалт...

2018-05-16

       Биндэр сумын иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж урьдчилан сэргийлэх хяналт, тандалт судалгаа хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга эрхлэгч ажиллагсдад хамтарсан сургалт зохион байгуулж тэдний сонирхсон асуултанд хариулт өгч хэрэглэгчийн үнэлгээний санал асуулга авч байна.