• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батширээт суманд...

2018-05-16

          Батширээт сумын удирдлагуудтай уулзаж ажлаа танилцуулж тус суманд албан томилолтоор ажиллаж байгаа бүх байцаагчид төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж урьдчилан сэргийлэх хяналт, тандалт судалгаа сургалт соён гэгээрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийлээ. Мөн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас хэрэглэгчийн үнэлгээний санал асуулга авлаа.