• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Өмнөдэлгэр төлөвлөгөөт шалгалт

2018-05-14

Өмнөдэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төвд хамтарсан төлөвлөгөөт шалгалт хийж зөрчлийн болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль Эрүүл мэндийн сайдын А328 тоот тушаалаар сургалт хийж шалгалтын дүнг танилцуулан заавар зөвлөмж үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.