• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Жаргалтхаанд шалгалт

2018-04-17

      Жаргалтхаан сумын эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж, шалгалтын дүнг танилцуулан шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар нийт 12 ажилтанд байгууллагын сургалтыг хийлээ.