• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙН АЖИЛЛАХ

2018-04-14

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙН АЖИЛЛАХ ЗӨВЛӨМЖ "ХОРИГЛОХ ТЭМДЭГ"