• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

2018-04-12

ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД ДАРААХ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА УУ.