• Түмний төлөө

  Төрийн хяналт

 • Дотоод хяналт бол

  Хариуцлагын тогтолцоо юм

 • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

  зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

2018 оны 1 улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

2018-04-09

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны 1-р улирлын өргөдөл,

гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

 

2018.03.26                                                                                                                                                                            Чингис хот

 

2018 оны 1-р улиралд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Улирал

Байгууллагын нэр

Өссөн дүнгээр

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэгдсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт / %/

1

Мэргэжлийн хяналтын газар

14

      12

-

0

2

85.7

2

 

 

 

 

 

 

 

 1. Шийдвэрлэж хариу өгсөн гэдэгт нийт шийдвэрлэгдсэн өргөдөл гомдлын дүнг бичнэ.
 2. Бусад байгууллагад шилжүүлсэн гэдэгт хүсэлт гаргасан асуудлаар хариуцах холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлснийг,
 3. Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн гэдэгт Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн байдлыг
 4. Хугацаа болоогүй гэдэгт Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн байдлыг
 5. Шийдвэрлэлт /%/ гэдэгт нийт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувийг бичнэ.
 6. Дүн гэдэгт бүх байгууллагын нэгдсэн дүнг гаргаж бичнэ.

Хүснэгт 2

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал  хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Мэргэжлийн хяналтын газар

14

11

0

3

0

 

 

Хүснэгт 3

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /тоо, %-иар/

Төрөл

Бодит тоо

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

Хүсэлт

 

 

2

Гомдол

14

 

3

Санал

 

 

4

Талархал

 

 

Нийт

 

14

 

 

Хүснэгт 4

Өргөдлийн утга агуулга дэлгэрэнгүй бичнэ.

Агуулга

Тоо

Шийдвэрлэсэн эсэх

Тайлбар

1

Орон нутгийн төрийн захиргаа ны байгууллага, ажилтнуудын шийдвэр үйл ажиллагаатай холбогдсон

-

 

 

2

Хүнсний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой

3

70563113 нээлттэй утсанд  ирсэн орос чихрээс өт гарлаа гэх  гомдлын дагуу зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.6 дугаар зүйлд заасныг удирдлага болгон хялбаршуулсан журмын дагуу Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэхь заалтын дагуу хүнд 500 мян.төгрөгийн шийтгэл оногдуулан хариуг гомдол гаргагчид мэдээлсэн.

 

7056-3111 утсаар дэлгүүрээс худалдан авсан ааруул шаардлага хангахгүй байна гэсэн гомдлын дагуу уг бүтээгдэхүүнийг  лабоарорийн шинжилгээнд хамруулан гурилын хольцтой байсан нь тогтоогдсон тул  тус дэлгүүрт байсан үлдэгдэл 4 кг ааруулыг буцаан татан авалт хийлгэж иргэнд хариуг мэдээлсэн.

 

Хүнсний дэлгүүрээс худалдан авсан ундаа шаардлага хангахгүй байна гэсэн гомдлыг хүлээн авч шинжилгээнд хамруулахад шаардлага хангасан дүнтэй гарсан ба гомдол гаргасан иргэнд мэдэгдсэн.

 

3

Байр орон сууцтай холбоотой

2

Шинэ Өндөрхаан хорооллын оршин суугчаас халаалтын доголдлын гомдол ирсэн нь МХЕГ-ын 2017 оны 09 сарын 17-ны А/149-р тушаалаар чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалтад орсон тул 2018 оны 02 сарын 05 –ны 01/73 албан бичгээр гомдол гаргагчид хариу өгсөн.

Шинэ Өндөрхаан хорооллын оршин суугчаас паар задарч их хэмжээний хохирол учирсан тул буруутай этгээдийг шалгуулах гомдол нь МХЕГ-ын 2017 оны 09 сарын 17-ны А/149-р тушаалаар чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалтад орсон тул 2018 оны 02 сарын 05 –ны 01/73 албан бичгээр гомдол гаргагчид хариу өгсөн.

 

4

Геологи, уул уурхайн хяналтын чиглэлээр

 

2

Геологи, уул уурхайн хяналтын чиглэлээр: хайгуул хийхдээ бусдын хайгуулын талбайд олборлолт хийж байгааг шийдэж өгнө үү гэсэн өргөдлийн дагуу шалгахад Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд дээрх аж ахуй нэгжээр нөхөн сэргээлт хийх нэхэмжлэл гаргасан байх тул хуулийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа хэрэгт манай байгууллагын зүгээс үйл ажиллагаа явуулах боломжгүйг албан бичгээр мэдэгдсэн

 

Батширээт сумын Айвун тэс бичиг баримтын бүрдэл дутуу алт олборлож байгааг шалгуулах гомдлыг харьяаллын дагуу Батширээт сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид 2018 оны 03 сарын 27-ны өдрийн 03/163 албан бичгээр хүргүүлсэн

 

5

Боловсролын хяналтын чиглэлээр

2

Диплом шалгуулах хүсэлтийн дагуу шалгалт хийхэд иргэн Г нь Дорнод их сургуулийг төгссөн болоо нь тус сургуулийн захирлын 2018 оны 02 сарын 0ны өдрийн 37 тоот албан бичгээр нотлогдсон.

Багшийн ёс зүйн доголдолтой холбоотой өргөдөл ирснийг шалгахад шалгуулагч этгээд хавдрын эмчилгээнд явсан тул шалгалтыг эмчилгээнээс иртэл тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулсан.

 

6

Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр

2

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил гаргасан тул шалгуулах өргөдөл ирснийг судалж аймгийн БОГ болон аймгийн төрийн албаны зөвлөлд 2018 оны 03 сарын 09 өдрийн 22/19 дугаартай илтгэх хуудсаар/ хариуцлага тооцуулах санал/ шилжүүлсэн.

Эрчмийн 8 айлын бохир хальж хүндрэлтэй байгаа тухай өргөдлийн Хэрлэн сумын байгаль орчны байцаагчид 2018 оны 03 сарын 21-ний өдрийн 01/151 албан бичгээр хүргүүлсэн

 

7

Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр

1

Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр  тэтгэмж дутуу олгосныг нөхөн олгуулах тухай өргөдлийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж нөхөн олгуулахаар 2018 оны 02 сарын 06-ны өдрийн 01/82  дугаартай улсын байцаагчийн акт гаргаж хүргүүлсэн.

 

8

Хууль тогтоомж, гэмт хэрэг, сахилга дэг журамтай холбогдсон

 

 

 

9

Ажилд орох томилуулах, ажлаас халсантай холбогдсон

-

 

 

10

Хэмжилзүйн хяналтын чиглэлээр

1

Сод монгол ШТС бензин дутуу шахаж байгааг шалгуулах гомдлын дагуу шалгалт хийж шингэн хэмжигчийг дулаалуулж зөрчлийг арилгуулсан.

 

11

Мөнгөн тусламж, эд материалын дэмжлэг авахтай холбогдсон

-

 

 

12

Үйлдвэр үйлчилгээ, эрхлэхэд зориулан зээл авахтай холбогдсон

-

 

 

13

Эмийн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой

1

Эвт худалдааны төвд байрлах Монис эмийн сан хугацаа дууссан эм зарсан гэсэн гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт хийж эмийн сангийн эрхлэгчийг зөрчлийн тухай хуулийн 6.6, 4.1-д заасны дагуу 100000 төгрөг ний торгуулийн арга хэмжээ авч зөрчлийн хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж гомдол гаргагчийн хохирлыг барагдуулсан

 

 

Нийт

14

 

 

Жич: Өргөдлийн утгыг эрэмбэлэн бичнэ. Хамгийн өндөр зонхилж байгаа асуудлаас эхлэн тоог буурсан үзүүлэлтээр гаргаж нийт өргөдөл гомдлын тоог  бичнэ.

1.Байгууллагын нэр гэсний дор харьяа агентлаг, сум дүүргийн үзүүлэлтийг гаргаж, ДҮН-д нэгтгэнэ.

2. Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт гэдэгт тухайн тайлангийн хугацаанд ирсэн бүх өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, /бичгээр, цахимаар, утсаар/ гэх мэтийг нэгтгэж бичнэ.

3. Бичгээр гэдэгт зөвхөн бичгээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоог, 11-11 төвөөр гэдэгт Засгийн газрын 11-11 төвөөс системээр ирсэн, утсаар гэдэгт иргэдийг сонсох тусгай дугаарт утас болон албан тушаалтантай утсаар ярьж санал, хүсэлтээ илэрхийлсэн байдлыг, биечлэн уулзсан гэдэгт холбогдох албан тушаалтантай иргэн биечлэн уулзаж, санал хүсэлтээ илэрхийлсэн, бусад гэдэгт хүнээр дамжуулсан, уламжилсан, уулзалт, өдөрлөг болон зохион байгуулалттай арга хэмжээний үеэр болон бусад байдлаар санал, хүсэлтээ илэрхийлсэн байдлыг нэгтгэж тус тус бичнэ.

4. Тайлбар гэдэгт тухайн байгууллагын удирдлагуудтай уузлах хүсэлт гаргасан нийт хэдэн иргэнээс хэдийг ямар албан тушаалтан хүлээн авч уулзсан, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар болон бусад тайлбартай асуудлыг бичнэ.

5.Тайланг гаргасан: Хянасан дарга, гаргасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулна.

Нийт ирсэн 14 өргөдөл гомдлыг бүртгэн цохуулж  холбогдох байцаагчаар шийдвэрлүүлэн 12 өргөдлийн хариуг өгч 2 өргөдөл шалгагдаж байна.