• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сургуулиудад хийсэн шалгалт

2018-03-26

      Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын сургуулиуд болох Лаборатори нэгдүгээр сургууль, Тэмүүжин цогцолбор сургууль, Хан-Хэнтий цогцолбор сургуулиудад хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн бууруулах цаашид анхаарах зүйлсийн талаар байгууллагын сургалт хийлээ. Тус сургалтад 3 сургуулийн нийтдээ 150 гаруй багш нар хамрагдлаа.