• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хэрлэн 7-р цэцэрлэг...

2018-03-06

     Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн 7 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

</