• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хэрлэн 1 сургуульд...

2018-03-06

     Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуульд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, барилга техникийн хяналтын улсын байцаагчид хамтран зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангах, дотуур байрны барилгын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.