• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

2018-03-06

     Мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд Боловсрол, Эрүүл ахуйн байцаагчид хамтарсан зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.