• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ажил олгогч нь:

2018-02-08

                         ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
АЖИЛ ОЛГОГЧ НЬ:
1. АЖИЛТНУУДАД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ
2. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААРХ МЭДЛЭГИЙГ ЖИЛ БҮР ШАЛГАХ
3. СУРГАЛТАНД ХАМРАГДААГҮЙ, ЗААВАРЧИЛГА АВААГҮЙ, ШАЛГАЛТ ӨГӨӨГҮЙ АЖИЛТНААР АЖИЛ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХГҮЙ БАЙХ ҮҮРЭГТЭЙ ТУЛ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫГ ЗААВАРЧИЛГА ӨГӨХ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨЖ БАЙХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.