• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

01/12 урьдчилан сэргийлэх

2018-02-02

       МХЕГазрын даргын баталсан 01/12 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Зүүн зах, Хурх Чандмань, Эвт худалдааны төвүүдийн нийт 59 лангуу түрээслэгч нарын худалдан борлуулагдаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хяналт шалгалтыг Хэрлэн сумын ЗДТГазартай хамтран хийж, аймгийн МХГ-аас гаргасан 01/48 тоот мэдэгдэлийг өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа