• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Орон тоо

2018-01-31

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/06 дугаар тушаалаар  Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс, Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс, Лаборатори гэсэн   бүтэц зохион  байгуулалттайгаар  38 орон тоотойгоор бүрэн ажиллаж байна