• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Хуулиа мөрдье 21"

2018-01-30

Хуулиа мөрдье-21 аяны хүрээнд Хэрлэн сумын Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн 120 сурагчдад "Архи, тамхины хор хөнөөл"-ийн талаар зааж, постр, зөвлөмжийг тараан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа.