• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт

2018-01-29

Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр үйлчилгээний газруудад "Цагаан сарын урьдчилан сэргийлэх хяналт"-ыг лабораторийн шинжилгээтэй хийж, 3 ААН-ийн 40 дээж хамрагдаад байна.