• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зөвшөөрлөөс хэтрүүлсэн загас

2017-12-21

“Эко тамга” ХХК-ний зохих зөвшөөрлөөс хэтрүүлэн бэлтгэсэн 5000 ширхэг загасыг улсын байцаагчийн актаар хураан авч 70 сая төгрөгний нөхөн төлбөр ногдуулан харъяаллын дагуу шалгуулахаар шилжүүлсэн.