• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Уул уурхайн хяналтын

2017-12-13

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны 09 сарын 14-ний өдрийн А/149 тушаалаас "Уул уурхайн хяналтын чиглэлээр" чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт