• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Музей шалгалт

2017-12-13

Аймгийн музейд гүйцэтгэлийн шалгалтыг Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах 6.5 дугаартай хяналтын хуудсаар хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар 10.3%-тай бага эрсдэлтэй дүгнэгдлээ.