• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Нэгдсэн эмнэлэг шалгалт

2017-12-13

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хүнсний худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй газрын байр нь стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байсан тул Мэргэжлийн хяналтын газраас 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 22/03/014/193 дугаартай улсын байцаагчийн албан шаардлагаар зөрчлийг арилгуулах талаар чиглэл өгөөд байна. Мөн уг албан шаардлагын хүрээнд эмнэлгийн тусгай хог хаягдлыг түр хадгалах стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байртай болох асуудлыг тусгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.