• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гүйцэтгэлийн хяналт

2017-12-13

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэнтий аймгийн Авто тээврийн төвийн үйл ажиллагаанд өнгөрсөн 07 дугаар сард хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны дотор арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлагыг өгсөн. Албан шаардлагын биелэлтийг гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтаар хийлээ.