• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Эрүүл мэндийн урьдчилсан

2017-12-13

       Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 04 сарын 14-ний өдрийн а/145 дугаар тушаалаар “худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах журам” болон “урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээний дэвтэр”-ийн загварыг шинэчлэн баталсан.
           иймд хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч та тус журманд заагдсан хугацаанд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамрагдана уу.