• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Авто тээврийн

2017-12-13

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу Хэнтий аймгийн Авто тээврийн төвийн техникийн үзлэг оношлогоонд хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтыг 5.20 кодтой Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудсаар шалгахад 33.07% дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 11 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгч, цаашид эрсдэлийн түвшинг бууруулах, дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.