• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Авто замын шинэчлэл

2017-12-13

Улаанбаатар – Чингис хот чиглэлийн А0501 дугаартай улсын чанартай асфальтбетон хучилттай 267-285 км-т авто замын шинэчлэлийн ажилтай танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.