• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гүйцэтгэлийн шалгалт

2017-12-11

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас 2017 оны гүйцэтгэлийн шалгалт хийсэн.

           Шалгалтанд хамрагдсан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн үйл ажиллагаа, эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлийн шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалд 57 заалт бүхий 2 албан шаардлага, 1 акт хүргүүлж мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгсөн бөгөөд зөрчлийг арилгасан талаар гүйцэтгэлийн шалгалт хийх юм.
          Хагас жилийн байдлаар ажлын хариуцлага алдсан эмч, эмнэлэгийн 9 ажилтанд Мэргэжлийн хяналтын газраас захиргааны хариуцлага тооцсон.