• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Харилцах хаяг

7056-2477

7056-3113

p_he@inspection.gov.mn

www.he.inspection.gov.mn

Чингис хот, Хэрлэн сум, Сариг баг, Цэцэн хааны гудамж Хэнтий аймаг Мэргэжлийн хяналтын газар

Санал, өргөдөл, гомдол